Cadeirydd 2019-2020

Y Cynghorydd Alan Henson yn derbyn swydd Cadeirydd am 2019-2020 gan Gadeirydd y llynedd, Y Cyng. Haf Hughes.

Gwyl yr Wythnos Fawr

 

g

ŵ

y

l

 

y

r

 

w

y

th

n

o

s

 

f

a

w

r

 

Sul y Blodau - 14 Ebrill - 2:00 pm DihewydCiIiau Aeron

Dilyn yr Asyn        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos Lun 15 — 7:30 pm Theatr Felin-fach

SOS! Pwy oedd SMS?

Caryl Lewis a Rosanne Reeves yn sgwrsio am awdures goll Llangeitho

Nos Fercher 17 — 7.30 pm Neuadd Felin-fach

Holl Hanes Cristnogaeth mewn 60 munud fflat!

Catrin Williams, Densil Morgan, Eryn White, John Roberts ac eraill

Nos lau Cablyd — 6.30 pm Eglwys Mydroilyn

Y Swper Olaf

Dydd Gwener y Groglith - 9:30am Ysgol Felin-fach

Llwybr y Groes

10.00am Eglwys Ystrad                                        

Gwasanaeth y Groglith

Dan arweiniad y Barchedig Ganon Eileen Davies

Nos Sul y Pasg — 7:00 pm Capel Ciliau Aeron

Cymanfa a Stori’r Pasg

Carys Lewis (Arweinydd) a storiwyr Dyffryn Aeron

Llongyfarchiadau I Glwb CffI Felinfach

Mae yna gryn ddathlu yn Nyffryn Aeron yng Ngheredigion wedi i Glwb Ffermwyr Ifanc Felin-fach ennill cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg hanner awr adlonaint Cymru yn Y Drenewydd dros y penwythnos.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Theatr Hafren, Y Drenewydd ar yr 8fed a 9fed o fis Mawrth.

Dywedodd Alaw Fflur Jones wrth Cymru Fyw: "Dyma'r tro cyntaf i'r clwb gystadlu ar lefel Cymru wedi i ni ennill ar lefel Ceredigion wythnos ddiwethaf.

"Roedd ein hanner awr yn sôn am drip Ysgol Sul go helbulus - a Mr Bean yn cael sylw mewn un olygfa."

Alaw hefyd, sy'n ddisgybl Blwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun Aberaeron, a enillodd y gystadleuaeth i fod yn aelod iau CFfI Cymru.

"Fi jyst ffili credu'r cyfan," meddai, ac mae'n annog unrhyw un i fod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifainc er mwyn cael mwynhau amrywiol brofiadau.

Clwb Bro Ddyfi, Maldwyn oedd yn ail yn y gystadleuaeth hanner awr adloniant ac roedd Clwb Pen-y-bont o Sir Gaerfyrddin yn drydydd.

Attachments:
Download this file (Christmas Waste collections 2018 (002).jpg)Casgliadau Gwastraff Nadolig[ ]86 kB

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU 

CEREDIGION 2020

CYFARFOD CYHOEDDUS

I SEFYDLU PWYLLGOR CRONFA LEOL

NOS FAWRTH 20 TACHWEDD 2018

 AM 7:30

NEUADD GOFFA FELINFACH

CROESO I BAWB