Cyfarfod Mis Mawrth

Cynhelir cyfarfod nesa'r Cyngor ar Nos Fawrth 13eg Mawrth, am 7.30yh yn Neuadd Dihewyd

FFORDD AR GAU

Noder y ffordd canlynola fydd ar gau dros dro:  /  Please be advised of the following roadclosure: 

Mynediad drwyddo i gerbydau’r gwasanaethau brys /  Through access provided for emergency services

Cyf:/Ref:

229/17

Rhif y Ffordd/Road no:

B4337 Trychrug Hill

USRN
 47100467

Lleoliad:/Location:

Rhwng/between Talsarn and Cross Inn

Dyddiad ac amser/
Dates and times:

08.00 – 18:00 yn ddyddiol/daily

Rhwng/between 19/02/2018 – 23/02/2018

Parhad:

Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw

Duration:

Daily - During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified

Gwaith:/Works:

Gwaith arwynebu / Resurfacing work

Ymgeisydd:/Applicant:

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Rheswm:/Reason:

I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Attachments:
Download this file (Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro.odt)Road Closure[ ]12 kB

Cyfarfod Nesa'r Cyngor

Cynhelir y cyfarfod nesa' ar 13eg o Chwefror am 7.30yh yn Ysgol Cribyn.

Atgyfodi Ffair Sant Silin

CREU FFWS A FFAIR O’R NEWYDD

Ffair Rhos, Ffair Wnnen, Ffair Wenog, Ffair Llanarth yr Haf – rhai o hen ffeirau’r oes a fu, oes sydd bellach wedi hen ddiflannu.

Ond tybed a yw hi ar fin dod yn ei hôl?

Ddydd Sadwrn, 10 Chwefror, mi fydd yna gyffro mawr yng Nghribyn, Ceredigion – ddydd atgyfodi Ffair Sant Silin. Medd Euros Lewis, aelod o Gymdeithas Clotas, Cribyn: ‘Y ffair fyddai’n dod â’r gymdogaeth oll ynghyd slawer dydd. Yn cyffroi’r hen a’r ifanc. Cyflogwr a gwas. Y tlawd a’r balch. I bawb a phob un roedd y ffair yn cyflawni’r swyddogaeth gymdeithasol bwysicaf oll: dod a phawb ynghyd. Nawr bod ein cymdogaethau’n wynebu cyfnod o newid go heriol ry’ ni yng Nghribyn yn meddwl bod angen y ffair arno’ ni eto i gymell pawb ynghyd mewn awyrgylch o ddathlu, cyffro a Chymreictod heintus.’

Yn draddodiadol y 7fed o fis bach oedd dyddiad Ffair Sant Silin – dydd a neilltuwyd gyntaf oll i gofio am Silin – yr arloeswr a sefydlodd ysgoldy fach ger y pentre yn y 5ed ganrif i ddysgu’r brodorion am Iesu a’i neges o gariad. Mae enw’r ffarm ‘Penlancapel’ yn gofnod o leoliad y ganolfan gynnar honno ac mewn cae cyfagos – cae sy’n dal i gario’r enw ‘Ca’ Ffair’ – y byddai’r gwartheg a’r ceffyle’n ymgasglu ar gyfer y ffair flynyddol. Yr arfer wedyn byddai cerdded, os nad rhedeg, y ceffyle drwy’r pentre hyd at dafarn y ‘Three Horse’ gynt.

‘Hwnna fydd digwyddiad mawr cyntaf y ffair newydd: ail-greu wâc y ceffyle’ medd Euros. ‘Ar y blaen mi fydd rhai o gobiaid enwog Maesmynach ynghyd â chart-a-cheffyle Wyndham Jones, Mynach Villa.  Yn eu dilyn ar yr orymdaith fawr o Ga’ Ffair i Sgwâr y ‘Three Horse’ mi fydd plant y pentre yn cario baneri lliwgar o’u gwaith eu hunain â brodorion hen ac ifanc, cynhenid a newydd-ddyfodiaid, oll yn gwisgo dillad yr oes a fu. Mi fydd hi’n dipyn o sioe, glei!’

Pen draw’r orymdaith fydd Ysgol Cribyn le y bydd stondynau prynu-a-gwerthu dan ofal cymdeithasau’r pentre, crefftwyr wrth eu gwaith, gemau slawer dydd i’r plant, llond lloc o ddefaid Llanwenog i’w hedmygu a bar a bwyd cynnes i lonni’r corff. I lonni’r enaid mi fydd cantorion a dawnswyr gwerin yn nadryddu drwy’r dorf ac, ar ddiwedd y prynhawn, mi fydd cyfle i bawb wylio Cymru’n herio Lloegr ar sgrin fawr y ffair.

Yn yr hen ddyddiau roedd Ffair Sant Silin yn enwog am ei rhialtwch – a drannoeth y ffair yr un mor enwog am fod yn ddiwrnod o ddioddefaint, yn ôl tystiolaeth y gwpled hon sydd wedi goroesi ar gof  gwlad...

               Dydd colli gwaith, dydd maith i mi;

               Dydd codi a throi, dydd cyd â thri!

 

Beth ddaw ar ôl Ffair Sant Silin ar ei newydd wedd? ‘Ddim gormod o bennau tost, gobeithio’ medd Euros. ‘O ddifrif, ein nod yw ail-sefydlu’r ffair yn ddiwrnod blynyddol o bawb-yn-dod-ynghyd ac yn ysgogiad i ni ddychmygu ffyrdd newydd o gyd-ddathlu am flynyddoedd lawer i ddod.’

 

Wrth gyhoeddi diwrnod cyntaf y ffair atgyfodedig mae cymdogaeth Cribyn yn estyn y croeso cynhesaf posib i bobol o bell ac agos ymuno yn y miri. ‘Oni fyddai’n braf o beth pe bai dydd cofio arloesedd cynnar Silin yn ysbrydoliaeth i gymdogaethau eraill gyd-joio wrth gyd-drafod a chyd-greu’ medd Euros.

 

FFAIR SANT SILIN – Dydd Sadwrn, 10 Chwefror. 1.15 - Ymgynnull wrth y Ca’ Ffair (Penlancapel) / 1.30 - Yr Orymdaith / tua 2.15 – Dathliadau yn yr ysgol: stondynau / te a chacs / geme i’r plant / crefftau / defaid Llanwenog / canu a dawnsio / bwyd cynnes / bar / gwylio Lloegr v Cymru

 

Manylion pellach:

 

Euros Lewis   07813 173155 / 01570 471500 / 01570 470135

Dyddiadau Cyfarfodydd 2014

Cynhelir Cyfarfodydd ar yr ail nos Fawrth o'r mis am 7.30 y.h

14 Ionawr - DIM CYFARFOD

11 Chwefror - Neuadd Goffa Felin Fach

11 Mawrth - Ysgol Cribyn

8   Ebrill - Neuadd Bentref Dihewyd

13 Mai - Neuadd Goffa Felin Fach

10 Mehefin - Ysgol Cribyn

8   Gorffennaf - Neuadd Bentref Dihewyd

12 Awst- DIM CYFARFOD

9   Medi - Neuadd Goffa Felin Fach

14 Hydref - Ysgol Cribyn

11 Tachwedd - Neuadd Bentref Dihewyd

9   Rhagfyr - Neuadd Goffa Felin Fach

NODIR - Gall y lleoliadau yma newid os fydd yr angen yn codi.