Rhif Ffon Newydd

O 1 Medi, 2018 ymlaen, y rhif ffôn newydd i gysylltu â Gofal Cymdeithasol mewn argyfwng, y tu allan i oriau, fydd:

 

0300 4563554

Pwyllgor Craffu Twristiaeth

6ed Gorffennaf

Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX  

11.00 - 13.00
 

 

Bydd y Pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar waith Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, yn cyfarfod yn Aberystwyth i drafod cyflwr presennol y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi a'i ddatblygu, yn benodol:

  • Y cymorth sydd ar gael i fusnesau twristiaeth bach o dan Gynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru
  • Effaith bosibl Brexit ar dwristiaeth;
  • Strategaeth twristiaeth Llywodraeth Cymru 'Partneriaeth ar gyfer Twf', gan gynnwys 'y blynyddoedd thematig' a'r ystadegau diweddaraf ar berfformiad twristiaeth;

Mae'r cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. Os hoffech ddod draw, a wnewch chi ateb drwy anfon e-bost at: cysylltu@cynulliad.cymru neu ffonio 0300 200 6565.

Os hoffech gymryd rhan ar y cyfryngau cymdeithasol, anfonwch trydar at @CynulliadCymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Pwyllgor, ei gylch gorchwyl a'i Aelodaeth, ar dudalen we y Pwyllgor yn: 

http://www.assembly.wales/en/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=450

Casgliadau Gwastraff

Fe fydd casgliadau gwastraff yn ystod wythnos Gwyl y Banc yn cael eu darparu ar y diwrnodau arferol gan gynnwys dydd Lllun Gwyl y Banc.

Hywel Dda - Digwyddiadau Galw Heibio

Hywel Dda - Drop in Events/ Digwyddiadau Galw Heibio

Swydd Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith

Cyngor Sir Ceredigion

Cyflog: Gradd 10 - GBP 30,153 - GBP 31,601

Lleoliad: Canolfan Rheidol, Aberystwyth

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Cytundeb:  Dros dro tan 31st Mawrth 2019 (yn y lle cyntaf)

Mae Cyngor Sir Ceredigion eisiau recriwtio unigolyn dynamig ac ymroddedig ar gyfer y swydd Swyddog Hyfforddi Cymraeg Gwaith o fewn y Cyngor. Bydd y swydd hon yn cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant Cymraeg o safon i staff y Cyngor.
Ariennir y swydd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac mae'n rhan o'r cynllun Cymraeg Gwaith, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cynllun Cymraeg Gwaith yw cynnig ystod o gyfleoedd i staff ddysgu a gwella eu Cymraeg er mwyn defnyddio'r iaith yn hyderus yn y gweithle a thu hwnt.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau Cymraeg ardderchog gyda gradd yn y Gymraeg neu bwnc perthnasol, yn ogystal a chymhwyster dysgu neu hyfforddi cymeradwy.
Bydd datblygu, darparu a gwerthuso cyrsiau Cymraeg yn rhan o'r swydd, gan gynnwys cyrsiau dwys a hyrwyddo cynllun mentoriaid Cymraeg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a:
Caroline Lewis, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Pobl a Threfniadaeth ar 01970 633949

Dyddiad cau: Dydd Sul, 22 Ebrill 2018

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Attachments:
Download this file (Agenda 10 Ebrill 2018.odt)Agenda 10 Ebrill 2018.odt[ ]100 kB