Cau Ffordd / Road Closure

Noder y cyfyngiad dros dro i draffig ar y ffyrdd canlynol:   /     Please be advised of the following temporary traffic restriction: 

Mynediad drwyddo i gerbydau’r gwasanaethau brys / Through access provided for emergency services

Bydd y ffyrdd yn cael eu cau gan yr Heddlu a/neu swyddogion a benodir yn unol â Gorchymyn Cerbydau Ffyrdd (Awdurdodi Mathau Arbennig) (Cyffredinol) 2003 a byddant ar sail dreigl. Ni ragwelir y bydd rhannau ar hyd pob darn o ffordd ar gau am gyfnodau o fwy na 10 munud.

The road closures will be carried out by the Police and/or attendants appointed pursuant the Road Vehicles (Authorised of Special Types) (General) Order 2003 and will be on a rolling basis. It is not anticipated that sections along each length of road will be closed for periods of in excess of 10 minutes.

Cyf:/Ref:262/21
Rhif y Ffordd/Road no:

USRN:
A475 and B4337    
Lleoliad:/Location:Llanybydder, Llanwnnen, Ffrwd Farm
Dyddiad ac amser/
Dates and times:
13/09/2021 – 17/09/2021 09:00-18:00
Parhad:Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
Duration:Daily – During Times Specified/Daily – During Working Day/ 24 hours a day/ During Period Specified
Gwaith:/Works:Symud Llwyth Anwahanadwy Anghyffredin
Abnormal Indivisible Load Movement
Ymgeisydd:/Applicant:Wide Load Escorts (Wales) Ltd
Rheswm:/Reason:I sicrhau diogelwch y cyhoedd/
To ensure public safety

Adain Cau Ffyrdd / Road Closures,

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol / Highways and Environmental Services

Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA. E-bost / e-mail / technical.services@ceredigion.gov.uk