Newyddion Coronovirus News

Mae gwefan y Cyngor Sir yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol http://www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws ynghyd ag ar Facebook a Twitter. Os ydych yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, plîs rhannwch y negeseuon.

Mae’r wefan yn cynnwys diweddariadau fel y mae pethau’n datblygu yn ogystal ag adnoddau defnyddiol eraill fel:

  • Cymorth busnes;
  • Darpariaeth gofal plant i weithwyr rheng flaen;
  • Rhestr o fwyd a phrydau bwyd yng Ngheredigion;
  • Age Cymru i gynnig gwasanaeth ffôn ‘sgwrs sut hwyl’ ar gyfer pobl sydd dros 70au.

Byddwn hefyd yn rhoi’r hysbyseb sydd ynghlwm yn y Monthly Advertiser a hefyd yn gosod baneri yn ein trefi gan annog pobl i aros gartref. Rydym yn eich annog i rannu’r hysbyseb o fewn eich cymunedau.


Updates are being provided daily on the County Council website http://www.ceredigion.gov.uk/coronavirus as well as on Facebook and Twitter. If you are on social media, please share these posts.

The website includes updates as things develop as well as other useful resources such as:

  • Business Support;
  • Childcare Provision for Frontline Workers;
  • A list of food and meal deliveries in Ceredigion;
  • Age Cymru to offer a ‘check-in-and-chat’ telephone service for the over 70s.

We will also be placing the attached advert in the Monthly Advertiser and will be placing banners up in our towns urging people to stay at home. We encourage you to share this advert within your communities.