Cyfle i roi eich barn

An opportunity to have your say

Annwyl Syr / Fadam,

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i dderbyn adborth ar ddrafft y Strategaeth Economaidd. Mae’r strategaeth wedi  gosod allan sut byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni tyfiant economaidd cryf, cynaliadwy a fwy hydwyth i Geredigion, sydd wedi’i chreu a’i rhannu gan bawb. Bydd yn cynrychioli ein fframwaith i weithredu, yn amlinellu ein huchelgais ar gyfer y 15 blwyddyn nesaf, ac yn gosod allan y camau y byddwn yn cymryd i gyflawni’r uchelgais.

Mae’r Strategaeth wedi’i adolygu wrth ystyried effaith pandemig Covid-19 dros y chwe mis diwethaf ac mae’r cynllun gweithredu wedi’i diweddaru er mwyn ystyried gweithredai i ymateb i’r goblygiadau uniongyrchol a hir dymor i economi Ceredigion.

Hoffem glywed barn busnesau a thrigolion Ceredigion am Strategaeth Economaidd y sir. Mae eich barn yn bwysig iawn a byddwn yn ystyried eich sylwadau wrth fynd ati i gyhoeddi’r Strategaeth derfynol a llunio dyfodol yr economi leol.

Mae’r holl wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor trwy ymweld â’r dudalen ganlynol: http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/hybu-economi-ceredigion/

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn hyrwyddo’r ymgynghoriad yma mor eang ag sy’n bosib. Dyddiad cau ar gyfer derbyn adborth yw 29 Ionawr 2021.

—————————————————————————————————

ENGLISH

Ceredigion County Council would like to gain feedback on its draft Economic Strategy. The Strategy sets out how we will work together towards achieving strong, sustainable and more resilient economic growth for Ceredigion, created and shared by all. It represents our framework for action, outlining our ambition for the next 15 years, and setting out the steps we’ll take to realise that ambition.

The Strategy has been reviewed in light of the impact of the Covid-19 pandemic over the last six months and the action plan updated to reflect actions to respond to the immediate and longer-term implications for the Ceredigion economy.

We would like to gather the views of businesses and residents to help inform the Strategy, as your views are very important in helping to inform and shape the future of the local economy.

All the information is available on the Council’s website by visiting the following page:

http://www.ceredigion.gov.uk/your-council/consultations/boosting-ceredigions-economy/

http://www.ceredigion.gov.uk/your-council/consultations/boosting-ceredigions-economy/

We would be grateful if you would promote this consultation as widely as possible. The deadline for feedback is 29 January 2021.