Newyddion diweddaraf Coronovirus Update

Cyfyngiadau Newydd i Gymru

 • Defnyddiodd Prif Weinidog Cymru friff Llywodraeth Cymru i’r wasg heddiw i gyhoeddi cyfyngiadau newydd ar gyfer y sectorau lletygarwch, adloniant dan do a hamdden yng Nghymru, a ddaw i rym ddydd Gwener, 4 Rhagfyr. Gallwch ei wylio yma.
 • Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru
 • Mae’r Prif Weinidog hefyd wedi cyhoeddi pecyn newydd gwerth £340 miliwn i gefnogi busnesau yng Nghymru a effeithiwyd gan y rheoliadau newydd. Bydd y gefnogaeth sy’n benodol ar gyfer y sector hwn yn cael ei gweinyddu ar y cyd rhwng Awdurdodau Lleol a Busnes Cymru.
 •  Datganiad i’r wasg Llywodraeth Cymru

Profi

 • Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddydd Gwener y bydd profion torfol yn cael eu cyflwyno yng Nghwm Cynon isaf o ddydd Sadwrn, 5 Rhagfyr.

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer ymweld ag ysbytai yn ystod pandemig y Coronafeirws heddiw. 

Pontio UE

 • Mae’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ynghylch Cytundeb Masnach Rydd y DU-Canada.

Ym mhle allwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf?

 • Mae gwybodaeth coronafeirws ar gyfer Cynghorau ar gael yma ar wefan CLlLC.
 • Mae CLlLC yn casglu arfer dda cynghorau yn ystod pandemig y coronafeirws yma.
 • Mae Iechyd Cyhoeddus C ymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol.
 • Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy’n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol.
 • Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru.
 • Mae’r ddeddfwriaeth a basiwyd yng Nghymru mewn perthynas â’r pandemig coronafeirws ar gael yma yma.
 • Mae gwybodaeth coronafeirws Llywodraeth y DU ar gyfer unigolion a busnesau yng Nghymru ar gael yma.

Distribution- LA Leaders, All Councillors, Chief Executives, Heads of Democratic Services and Communications Teams.

The bulletin is circulated on a Monday, Wednesday and Friday. We welcome feedback on this email update.    

New Restrictions for Wales

 • The First Minister used today’s Welsh Government press briefing to announce new restrictions for the hospitality, indoor entertainment, and leisure sectors in Wales, that will come into force on Friday, 4th December. Watch here.
 • Welsh Government written statement
 • The First Minister has also announced a new £340m package of support for Welsh businesses affected by the new regulations. This sector-specific support will be jointly administered between Local Authorities and Business Wales.
 • Welsh Government press release

Testing

 • The Minister for Health and Social Services announced on Friday that mass testing is to be rolled out in the lower Cynon Valley from Saturday, 5th December.

Health and Social Services

 • The Welsh Government have today published new guidelines for hospital visiting during Coronavirus outbreak.

EU Transition

 • The Counsel General and Minister for European transition has issued a written statement on the UK-Canada Free Trade Agreement.

Where to find the latest information

 • Coronavirus information for Councils is available here on the WLGA website
 • The WLGA is collating good council practice during the coronavirus pandemic- here
 • Public Health Wales publishes an interactive daily dashboard of data about coronavirus cases across Wales, broken down by health board and local authority area
 • Public Health Wales also provides a daily update focusing on key public health information and updates
 • Information about coronavirus is available here on the Welsh Government’s website
 • All the legislation passed in Wales in relation to the coronavirus pandemic is available here
 • UK Government coronavirus information for individuals and businesses in Wales is available here