Cyfrifon 2019-2020

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 10 Medi 2020, i Gyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi uchod. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2020

Regulation 15 (5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires, by 10 September 2020 for Llanfihangel Ystrad Community Council to publish its accounting statements for the year then ended 31 March 2020 together with any certificate, opinion or report issued, issued or made by the Auditor General.

The annual return returns are published above. However, the accounts have been published before the audit ends. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.