Diweddariad Coronofeirws / Coronovirus Update

Scroll down for English

Y Wybodaeth Ddiweddaraf gan CLlLC

 • Heddiw bu i Arweinwyr a Phrif Weithredwyr gyfarfod ar-lein gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip, a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd a Prif Gwnstabliaid ledled Cymru. Roedd y cyfarfod yn canolbwyntio ar orfodaeth, ail-agor ysgolion a’r brechlyn.

Mesurau’r Coronafeirws yng Nghymru

 • Dywedodd y Prif Weinidog heddiw bod rhaid i bawb aros gartref i arbed bywydau a chadarnhaodd y bydd cyfyngiadau rhybudd lefel pedwar y coronafeirws yng Nghymru yn parhau.
 • Bydd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn cael eu cryfhau mewn ardaloedd allweddol i atal y math newydd a mwyaf heintus o’r feirws rhag lledaenu o unigolion i’r llall yn y siopau a gweithleoedd hynny, a fydd yn parhau i aros ar agor.
 • Datganiad i’r Wasg Llywodraeth Cymru.
 • Gallwch wylio briff i’r wasg Llywodraeth Cymru gyda’r Prif Weinidog yma.

Addysg, Plant a Phobl Ifanc

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw oni bai y bydd lleihad sylweddol o achosion coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o’r rheoliadau – bydd disgyblion/ myfyrwyr ysgolion a cholegau yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.
 • Datganiad i’r Wasg Llywodraeth Cymru.
 • Canllawiau Coronafeirws mewn Ysgolion – diweddariad Llywodraeth Cymru.  

Brechlyn

 • Mae deunyddiau ym manc ased brechlyn Llywodraeth Cymru yn sôn am y sefyllfa gyfredol o ran blaenoriaethu’r dosau cyntaf, a phrif neges y Llywodraeth i aros gartref.
 • Neges fideo ynghylch cyngor am y dosau gan Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Brechlyn a Chlefydau Ataliol o Iechyd Cyhoeddus Cymru – gofynnwyd i ni rannu gyda’n rhwydweithiau. Mae’n cynnwys sail wyddonol dros y penderfyniad o flaenoriaethu’r dosau cyntaf yn dilyn cyngor gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu, a fyddai’n dod â chysur i staff sydd yn ymwneud â hyn.  Mae ar gael ar safle micro brechlyn COVID Iechyd Cyhoeddus Cymru yma a gellir ei lawrlwytho yma.

Profi, Olrhain, Diogelu

 • Mae ffigurau  Profi, Olrhain a Diogelu diweddaraf wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 • Data profi diweddaraf – yma.   

Gwarchod

 • Mae pobl a oedd yn gwarchod yn flaenorol yng Nghymru wedi cael y llythyr hwn gan y Gweinidog Iechyd, yn nodi’r cyngor pellach gan fod Cymru mewn cyfnod clo rhybudd lefel pedwar.
 • Cynghorir pobl sydd yn eithriadol agored i niwed yn glinigol i beidio â mynd i’w gwaith na mynychu’r ysgol ar hyn o bryd tra bod nifer yr achosion o’r coronafeirws yn uchel iawn.
 • Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru.
 • Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddiogelu pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil coronafeirws (COVID-19).

Tai

 • Mae Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James wedi cadarnhau y bydd deddfwriaethau i wahardd gorchmynion troi allan tan 31 Mawrth 2021 yn dod i rym o ddydd Llun, 11 Ionawr – datganiad i’r wasg.

Teithio Rhyngwladol

 • Ddoe, cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad  am y Diwygiadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) sy’n cynnwys diweddariad ar newidiadau i’r rhestr o wledydd a thiriogaethau sydd wedi’u heithrio rhag mesurau iechyd ar y ffin.
 • Canllawiau Llywodraeth Cymru am deithwyr sydd wedi’u heithrio rhag rheolau ffiniau Cymru: coronafeirws (COVID-19).

Ym mhle allwch chi ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf?

 • Mae gwybodaeth coronafeirws ar gyfer Cynghorau ar gael yma ar wefan CLlLC.
 • Mae CLlLC yn casglu arfer dda cynghorau yn ystod pandemig y coronafeirws yma.
 • Mae Iechyd Cyhoeddus C ymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol.
 • Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu diweddariad dyddiol sy’n canolbwyntio ar wybodaeth a diweddariadau iechyd cyhoeddus allweddol.
 • Mae gwybodaeth am coronafeirws ar gael yma ar wefan Llywodraeth Cymru.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi bwletin wythnosol am y coronafeirws (COVID-19), sy’n cynnwys y newyddion, canllawiau, cyngor diweddaraf ac asedau i rannu ar eich sianeli. Os hoffech danysgrifio i’r bwletin coronafeirws medrwch gofrestru yma neu anfonwch ebost at cyfathrebu.cabinet@llyw.cym
 • Mae’r ddeddfwriaeth a basiwyd yng Nghymru mewn perthynas â’r pandemig coronafeirws ar gael yma yma.
 • Mae gwybodaeth coronafeirws Llywodraeth y DU ar gyfer unigolion a busnesau yng Nghymru ar gael yma.

Distribution- LA Leaders, All Councillors, Chief Executives, Heads of Democratic Services and Communications Teams.

This bulletin will be circulated on a Tuesday and Friday. We welcome feedback on this email update.    

WLGA Update

 • Leaders and Chief Executives today met virtually with the Minister for Housing and Local Government, the Minister for Health and Social Services, the Minister for Education and the Deputy Minister and Chief Whip and Police and Crime Commissioners and Chief Constables from across Wales. The meeting focused on enforcement, re-opening schools and vaccines.
 • A special meeting of the Partnership Council for Wales took place on Wednesday, to discuss the implications of the ending of the EU transition period.

Coronavirus Measures in Wales

 • The First Minister today said everyone must stay at home to save lives as he confirmed the alert level four coronavirus restrictions in Wales will continue.
 • The lockdown restrictions will be strengthened in some key areas to prevent the new, highly-infectious strain of the virus spreading from person to person in those shops and workplaces which remain open.
 • Welsh Government press release.
 • Watch today’s Welsh Government press briefing with the First Minister here.

Education, Children and Young People

 • The Welsh Government has today confirmed that unless there is a significant reduction in cases of coronavirus before 29 January – the date of the next three-week review of the regulations – school and college students will continue to learn online until the February half term.
 • Welsh Government press release.
 • Updated Welsh Government schools coronavirus guidance
 •  

Vaccine

 • There are materials in the Welsh Government vaccines asset bank covering the latest position on prioritising first doses, and the main Government message to stay at home.
 • Video message regarding advice on doses from Dr Richard Roberts, Head of Vaccine & Preventable Diseases Programme at Public Health Wales- we have been asked to share with our networks. It covers the scientific basis on which the decision on prioritising first doses was made following advice from the JCVI, which could bring some reassurance to staff concerned about this. Available on the PHW COVID vaccine microsite here and available for download here.

Test, Trace, Protect

 • The Latest Test, Trace, Protect figures have been published by the Welsh Government.
 • Latest testing data- here.   

Shielding

 • People who were previously shielding in Wales are receiving this letter from the Health Minister setting out further advice as Wales is at alert level four lockdown.
 • People who are extremely clinically vulnerable are advised not to go to work or attend school for the time being while cases of coronavirus are very high.
 • Welsh Government written statement.
 • Welsh Government Guidance on protecting people defined on medical grounds as clinically extremely vulnerable from coronavirus (COVID-19).

Housing

 • Legislation to further suspend evictions until 31st March 2021 will come into force from Monday 11 January the Minister for Housing and Local Government, Julie James has confirmed- Welsh Government press release.

International Travel

 • The Health Minister yesterday published a statement about the Health Protection (Coronavirus, International Travel) (Wales) Amendments, which includes an update on changes to the list of countries and territories exempt from health measures at the border.
 • Welsh Government guidance on travellers exempt from Welsh border rules: coronavirus (COVID-19).

Where to find the latest information

 • Coronavirus information for Councils is available here on the WLGA website
 • The WLGA is collating good council practice during the coronavirus pandemic- here
 • Public Health Wales publishes an interactive daily dashboard of data about coronavirus cases across Wales, broken down by health board and local authority area
 • Public Health Wales also provides a daily update focusing on key public health information and updates
 • Information about coronavirus is available here on the Welsh Government’s website
 • The Welsh Government issues  a weekly COVID-19  bulletin with all the latest news, guidance, advice and assets for sharing on your channels. If you would like to receive the coronavirus bulletin please sign up here or email cabinetcommunications@gov.wales  
 • All the legislation passed in Wales inrelation to the coronavirus pandemic is available here
 • UK Government coronavirus information for individuals and businesses in Wales is available here